SDG’s

In het ondernemingsplan 2019-2024 werden de missie, visie en strategische doelstellingen van ISVAG voor het eerst expliciet gekoppeld aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (SDG’s). ISVAG wil actief bijdragen aan de realisatie van deze maatschappelijk relevante doelstellingen. Van de 17 SDG’s identificeerde ISVAG er 9 als prioritair, die hieronder opgesomd staan.

Ze vormen een prima toetssteen en leidraad om samen met alle stakeholders werk te maken van een duurzame ontwikkeling in de volgende decennia, en de transitie naar een circulaire economie. ISVAG levert hierbij een deel van de oplossing in de uitdagingen rond een duurzaam en veilig afval- en materialenbeleid. “Waste-to-energy” is en blijft het sluitstuk van een duurzame materialenkringloop.

In het ondernemingsplan werden daarnaast ook drie strategische krachtlijnen vooropgesteld die op hun beurt aan de SDG’s werden gelinkt.

Streven naar operational excellence


Streven naar operational excellence

gelinkt aan SDG’s 7, 11, 15.

De energieproductie zal nog fors uitgebreid worden wanneer de geplande nieuwe afvalenergiecentrale in gebruik kan worden genomen en het warmtenet verder kan worden uitgerold.

Aanvoer in 2020

Alles samen zamelden de dertig steden en gemeenten die vertegenwoordigd zijn in ISVAG, vorig jaar 183.532,67 ton niet-recycleerbaar afval in. Dit betekent een stijging van 2,1% in vergelijking met 2019. Door de coronacrisis kenden e-commerce en take-away een exponentiële groei en zowel burgers als bedrijven maakten opnieuw veel meer gebruik gemaakt eenmalige verpakkingen en wegwerpmateriaal. Dit alles resulteerde in een grotere restafvalberg.

In het werkingsgebied van ISVAG, dat intussen meer dan 1 miljoen inwoners telt, werd 154.049,37 ton huishoudelijk restafval en 29.483,30 ton grof vuil opgehaald. Van al dit ingezamelde afval werd 127.822,89 ton verwerkt in de ISVAG-installatie. De rest werd verwerkt door een privébedrijf.

Werkingskosten

Alle vennoten van ISVAG – Antwerpen, Boom, Hemiksem, Mortsel, Niel, Puurs-Sint-Amands en IGEAN – ontvangen elke maand van ISVAG een factuur als voorschot op de werkingskosten. Die wordt bepaald op basis van de hoeveelheid restafval en grof vuil die elke vennoot het voorgaande jaar heeft aangevoerd. Op het einde van elk jaar, na akkoord van de Algemene Vergadering van ISVAG, ontvangt elke vennoot een kredietnota, waarmee teveel betaalde voorschotten worden vereffend.

In totaal betaalden alle vennoten samen in 2020 werkingsbijdragen ten belope van 24.889.368 euro. Eind 2020 werd aan deze vennoten 2.096.000 euro terugbetaald door middel van een kredietnota.

In de bijdrage in de exploitatiekosten zitten onder meer de personeelskosten, alle mogelijke kosten voor de werking en het onderhoud van de installatie, maar ook de taksen, belastingen en heffingen. Een deel van de bijdrage wordt aangewend voor studies en onderzoek, sensibilisering rond afvalpreventie en voor de ontwikkeling van het project van de nieuwe installatie.

Sinds enkele jaren is de capaciteit van de bestaande ISVAG-installatie ontoereikend om al het afval van de meer dan 1 miljoen burgers te verwerken. Een deel wordt dus afgevoerd naar een privépartner om daar verwerkt te worden. In 2020 was dit 55.709 ton, waarvoor in totaal door ISVAG 6,707 miljoen euro aan die privépartner werd betaald.

Een gedetailleerd overzicht van alle inkomsten, kosten en uitgaven van ISVAG kun je overigens ook terugvinden in de jaarrekening van ISVAG.

Meetkamer

Meetcabines registreren automatisch de emissies in onze rookgassen. Puntmetingen door erkende en onafhankelijke externe laboratoria vullen deze gegevens aan. Voor installaties als de onze gelden Europese richtlijnen, die zeer strikt zijn, en die werden overgenomen in de Vlarem-wetgeving. Uit alle metingen blijkt dat de emissies ruimschoots beneden de opgelegde normen blijven, waardoor de impact op het milieu als verwaarloosbaar kan worden beschouwd. Dit werd overigens nogmaals bevestigd in het milieueffectenrapport dat werd opgesteld in het kader van de hervergunning van onze bestaande installatie. Alle emissiemetingen staan sinds jaar en dag op onze website te lezen. (https://isvag.be/meetkamer/)

Onderhoud

Op onderhoudsvlak werden in 2020 naast het standaard onderhoud ook enkele grondige renovaties uitgevoerd. Tijdens de shutdown in maart werd een aantal standaardwerken uitgevoerd, zoals het volledig renoveren en reinigen van de binnenkant van de installatie en het onderhouden van die onderdelen die onbereikbaar zijn zolang de installatie draait. Het zwaarste werk daarbij was het herstellen van de vuurvaste bekleding en het tegelbed binnenin de oven. Daarbij werden beschadigde tegels en cement uitgehakt, werd het oppervlak proper gestraald en een nieuwe bekleding aangebracht. Om een goede rookgasreiniging te garanderen, werden de filterinstallaties gereinigd. Zo kreeg de mouwenfilter een grondige reiniging en ook de trappen van de natte gaswassing werden nagekeken. De rookgaskanalen zelf werden eveneens gereinigd.

In de natte wassing werd geïnvesteerd in een grondig onderhoud van de zure en basische trap waarbij beide trappen grotendeels opnieuw gecoat werden. Voor de eerste keer werd een inspectie binnenin een moeilijk bereikbaar kanaal uitgevoerd met behulp van een drone.

Naast de twee grote shutdowns kenden we in 2020 ook enkele kortere stops voor noodzakelijke herstellingen. Op lijn 1 waren twee extra stilstanden nodig voor werken aan de elektrofilter en één voor een onderhoud/keuring van de turbine die instaat voor de productie van elektriciteit. Op lijn 2 waren er acht extra stilstanden voor aanpassingswerken aan de elektrofilter. Dit alles om de werking van de e-filter te optimaliseren in afwachting van een volledige vervanging.

Streven naar Operational Excellence

Dankzij de aanleg van het warmtenet en de opwekking van elektriciteit kunnen nu al heel wat CO2-emissies vermeden worden. ISVAG wil echter nog een stap verder gaan en volgt een aantal studies met betrekking tot ‘carbon-capture’, het afvangen van CO2-emissies van de eigen installatie, op de voet. Hierdoor zou ISVAG op termijn CO2-neutraal kunnen worden, waardoor we een meer dan aanzienlijke bijdrage leveren aan de klimaatdoelstellingen van Antwerpen en Vlaanderen. In dit kader besloot ISVAG om ook toe te treden tot CAPTURE (Centre for Advanced Process Technology for Urban REsource recovery). Dit initiatief wil op een innoverende wijze bijdragen aan de circulaire economie en profileert zich als hét aanspreekpunt voor de industrie en overheid door het aanbieden van geïntegreerde oplossingen voor herwinning van grondstoffen. CAPTURE richt zich op drie werkvelden: CO2-to product, water ‘fit for use’ en plastics to resource. Het CAPTURE CO2-to-product project brengt wetenschappers samen die onderzoek doen naar processen om broeikasgassen op te vangen en nuttig te gebruiken.

Het Europese onderzoeks- en innovatieprogramma ‘Horizon 2020’ stelt in de periode 2014-2020 bijna 80 miljard euro ter beschikking voor wetenschappelijk onderzoek en innovatie waarbij vooral de samenwerking tussen publieke en private sector gestimuleerd wordt. Binnen het Horizon 2020 programma lanceerde het European Turbine Network een pilootproject dat ook mogelijke toepassingen van CO2-afvang in afvalenergiecentrales onderzoekt. Om die reden besloot ISVAG een letter of support voor dit project te ondertekenen, waardoor ISVAG dit project op de voet kan blijven volgen.

De International Solid Waste Association (ISWA) is een wereldwijde, onafhankelijke non-profit vereniging ter bevordering en ontwikkeling van duurzaam, professioneel afvalbeheer op wereldschaal. ISVAG is lid van International Solid Waste Association (ISWA) sinds 2011 en in 2015 was ISVAG ook medeorganisator van ISWA-World Congres in Antwerpen. Ook in 2020 werd het lidmaatschap van ISVAG verlengd. Dankzij de contacten binnen ISWA kan ISVAG enerzijds nuttige kennis opdoen met betrekking tot nieuwe technologische en academische ontwikkelingen in de sector. Het lidmaatschap biedt anderzijds verschillende voordelen, zoals korting op ISWA-evenementen, publicaties of expertise van de verschillende werkgroepen die binnen ISWA actief zijn.

In januari 2020 werd ISVAG voorzitter Kristof Bossuyt uitgenodigd door de Dan Region Association of Towns (DRAT), de intercommunale die het grootste recyclagepark in Israël beheert. Het park aan de rand van Tel Aviv bedient 30 gemeenten en behandelt iets meer dan 1 miljoen ton huishoudelijk afval per jaar. Dit is ongeveer een kwart van het huishoudelijk afval in Israël. In het recyclagepark staat ook een RDF-installatie voor 400.000 ton, een MBT-installatie voor 600.000 ton, een recyclagecentrum, een overslagstation en een milieu-educatiecentrum waar jaarlijks 80.000 bezoekers worden verwelkomd. De oude stortplaats van 60 meter hoog werd in 1999 gesloten. De stortplaats ligt op een aanvliegroute van de luchthaven van Tel Aviv en was niet alleen een zichtbare schandvlek voor de stad, maar de vele vogels op het stort betekenden bovendien een groot veiligheidsrisico voor aankomende vliegtuigen. De “trash mountain” werd dankzij een investering van 100 miljoen euro omgebouwd tot een 2.000-hectare groot park en werd hierdoor meteen een van de meest complexe en ambitieuze milieuprojecten in Israël. Op 16 januari 2020 organiseerde DRAT een conferentie waarop meer dan 250 deelnemers uit Israël aanwezig waren, allen vertegenwoordigers van bedrijven, verschillende lokale en nationale overheden en NGO’s. Rode draad van de conferentie dit jaar was het plan om een nieuwe, eerste afvalenergiecentrale te bouwen waarin (een deel van) het huishoudelijk restafval van Tel Aviv zal worden verwerkt.  Naast de directeur-generaal van het Israëlische ministerie voor leefmilieu en vertegenwoordigers van DRAT, gaf ook Bettina Kamuk, technisch adviseur van Ramboll, een presentatie over de laatste stand van zaken met betrekking tot de best beschikbare technieken voor de verwerking van huishoudelijk restafval. Aan ISVAG voorzitter Kristof Bossuyt werd gevraagd om de resultaten van de vele studies en onderzoeken toe te lichten die ISVAG in de afgelopen jaren liet uitvoeren en die geleid hebben tot de beslissing om de bestaande installatie te vervangen door een gloednieuwe en tegelijk een warmtenet uit te rollen. Onze know-how aanbieden door kennisdeling, ervaringen uitwisselen met actoren in binnen- en buitenland, maakt integraal deel uit van de beleidsdoelstellingen van ISVAG. Op die manier blijven we niet alleen op de hoogte van alle (technische) ontwikkelingen binnen de sector, maar dragen we ook bij aan het realiseren van een duurzaam afvalbeleid in regio’s en landen die hierin nog veel minder ver staan als Vlaanderen.

Investeren in nieuwe energie

Investeren in nieuwe energie,

kan gelinkt worden aan SDG’s 9, 12, 13 en 17. De eerste levering van warmte via het warmtenet is het perfecte voorbeeld van
innovatie, net als de geplande nieuwe afvalenergiecentrale

ISVAG neemt deel aan Cornet-studieproject van UGent: ‘Verhoging flexibiliteit energiesystemen door integratie van thermische opslag’

Zoals bepaald in het Ondernemingsplan 2019-2024 onderzoekt ISVAG permanent hoe het nog meer kan investeren in nieuwe energie. Dit gebeurt enerzijds door met de huidige installatie zoveel mogelijk duurzame energie op te wekken en anderzijds door de bouw van een nieuwe afvalenergiecentrale en de verdere uitrol van warmtenetten. Als ondersteuning van de strategische krachtlijn gaat ISVAG ook partnerschappen aan die inzetten op kennisdeling. Zo besloot ISVAG in 2020 om deel te nemen aan een onderzoeksproject dat mogelijk moet maken om de geproduceerde warmte bij ISVAG tijdelijk op te slaan. Op die manier kan beter ingespeeld worden in pieken of dalen in de energievraag. Dit project, dat de naam Cornet (COllective Research NETworking) kreeg, werd ontwikkeld door het VIB (Vlaams Instituut voor Biotechnologie) van UGent. De Universiteit van Gent nodigde ISVAG uit om deel te nemen aan het project en lid te worden van de Vlaamse gebruikersgroep van Cornet.

Samenwerkingsovereenkomst haalbaarheidsstudie warmtenet project Terbekehof Wilrijk

ISVAG werkt sinds 2016 samen met Stad Antwerpen, Eandis en Fluvius (Infrax) met het oog op de realisatie van het Warmteproject Antwerpen Zuid, waarbij op termijn een warmtenet vanuit ISVAG richting Nieuw Zuid zal worden aangelegd. Intussen worden de eerste twee fasen van dit warmtenet gerealiseerd op het bedrijventerrein Terbekehof waarbij de leidingen in de Oude Baan Terbekehofdreef, Dynamicalaan en een deel van de Moerelei worden aangelegd. Volgens de huidige planning zullen deze werken afgerond zijn in september 2021. In 2020 werd ook de studie voor fase 3 van de herwaardering van het bedrijventerrein in een nieuwe samenwerkingsovereenkomst vastgelegd.

Intentieovereenkomst voor samenwerking in een studie en mogelijke realisatie van een warmteproject Antwerpen West

ISVAG wil als voortrekker een coördinerende en faciliterende rol opnemen in de ontwikkeling van warmtenetwerken binnen haar werkingsgebied. Naast de aanzienlijke warmtevraag in de cluster ten Zuiden en Oosten van Antwerpen, is het ook zeker opportuun om te onderzoeken of er ook potentiële afnemers ten Westen van ISVAG (richting Hemiksem en Schelle) geïdentificeerd kunnen worden, om deze via warmtenetten van duurzame warmte te voorzien.

De voormalige Bekaertsite te Hemiksem wordt herbestemd naar een ruimte voorzien voor een mix van wonen, zorg, kleinhandel en groen. Er zou o.a. een woonproject voor 625 woningen, een kleinschalig woonproject met maximaal 45 woonentiteiten en een woonzorgproject met maximaal 167 woonzorgentiteiten ingepland worden.

Er wordt een intentieovereenkomst afgesloten met de projectontwikkelaars van de Bekaertsite en opdracht gegeven aan VITO om een haalbaarheidsstudie uit te voeren die potentiële afnemers en alternatieve restwarmtebronnen identificeert, teneinde een mogelijk tracé voor een warmtenet in westelijke richting vast te leggen.

Inzetten op mensen

Inzetten op mensen,

werd gekoppeld aan SDG’s 3 en 8.

De veiligheid en motivatie van de werknemers staat centraal. Daarom worden er ook verschillende activiteiten georganiseerd voor het personeel die hen enerzijds bewust maken van veiligheidsvoorschriften, maar anderzijds ook de bedrijfscultuur en teamspirit bevorderen.

Medewerkers

ISVAG zet veiligheid en motivatie van haar werknemers steeds voorop (SDG 8). In 2020 organiseerden wij daarom ook verschillende activiteiten voor de medewerkers.

Covid-19

In 2014 ging ISVAG van start met een doorgedreven eigen gezondheidsbeleid. Op basis van de drie pijlers – lichaamsbeweging, voeding en gedragsverandering – werden verschillende acties georganiseerd. Sinds maart 2020 zijn we geconfronteerd met de drastische impact van de coronapandemie op het dagelijkse leven. Om het risico op besmetting zoveel mogelijk te voorkomen, werden zeer strikte maatregelen ingevoerd en gecontroleerd. Met resultaat, want de ISVAG installatie bleef het hele jaar door in werking. Toch stelden we in de loop van de coronacrisis een verhoogd stressniveau vast bij onze medewerkers. Daarom werd een workshop ‘Veerkracht’ georganiseerd waarbij tools aangereikt worden om met stresssituaties om te gaan.

Traditioneel voorziet ISVAG gedurende het jaar een personeelsfeest en bovendien sluit ISVAG het jaar af met een eindejaarsfeest voor het personeel in het administratief gebouw van ISVAG. Ten gevolge van de coronapandemie konden noch het personeelsfeest, noch het eindejaarsfeest doorgaan. Om het jaar toch feestelijk af te sluiten, en als erkenning voor inzet tijdens het afgelopen moeilijke coronajaar, werd aan de medewerkers een take-away restaurantbon geschonken.

Sensibilisering

In 2020 werd een volledig nieuwe ISVAG website gelanceerd. Om deze site in de kijker te zetten, werd van 24 september tot 7 oktober via sociale media een ‘boomplantactie’ georganiseerd. De actie bestond uit een zoekwedstrijd naar een bewegend boompje op één van de pagina’s van de ISVAG-website. 10 winnaars ontvingen een waardebon van 50,00 euro van plantencentrum Van der Auwera te Aartselaar waarmee ze een boom of struik konden aankopen. Dankzij deze actie kreeg de nieuwe website extra bekendheid, en kon ISVAG een klein steentje bijdragen aan het creëren van een groene omgeving.

In het kader van de ‘World Cleanup Day 2020’ organiseerde ISVAG samen met lokale jeugdbewegingen een opruimactie in de omgeving Wilrijk en Aartselaar. Vijf lokale Jeugdbewegingen – Prins Boudewijn Eenheid, Jins 28 Zaoeja, Chiro Jowen, Chiro Echo Aartselaar en Gidsen Sint Jan -namen deel aan de actie en verzamelden samen in totaal maar liefst 576,7 kilogram zwerfvuil. In ruil ontvingen de jeugdbewegingen financiële ondersteuning voor de aankoop van spel- en knutselmateriaal.

ISVAG is lid van Interafval, de koepel van Vlaamse afvalintercommunales. Tijdens de ‘Week van de afvalophaler’ (23 – 25 november 2020) organiseren de leden van Interafval acties om op een leuke wijze extra aandacht te schenken aan het werk van de afvalophaler. Dit jaar organiseerde ISVAG een wedstrijd voor jeugdbewegingen. Aan de kinderen werd gevraagd een tekening of knutselwerk te maken in het thema van de ‘Week van de afvalophaler’. De ingezonden werken werden per jeugdbeweging beoordeeld op kwantiteit en originaliteit.

Sponsoring

ISVAG ging in 2020 in op een vraag tot sponsoring van de vzw Ubuntu Festival. Dit familiaal muziekfestival stond gepland op 12 en 13 september in het park van Boom. Dit festival werd geannuleerd omwille van de corona-maatregelen. Ubuntu vzw organiseerde als alternatief een zomerbar genaamd ‘Bar Hasart’ in samenwerking met de Kaaimannen.

Onze sponsoring werd daar dan voor gebruikt. De organisatoren maakten gebruik van de GroeneVent scan van OVAM, een uitgebreide checklist op vlak van milieu, water, energie en afval. Ubuntu streeft ernaar om het meest duurzame festival van Vlaanderen te zijn.

ISVAG ontving op 14 juli 2020 een uitnodiging om projectsponsor te worden van de Steunraad Antwerpen voor de Koning Boudewijnstichting (KBS) 2020. De KBS ondersteunt een ruime waaier van maatschappelijke en charitatieve projecten. De Steunraad Antwerpen biedt bedrijven een sponsorformule aan die de nadruk legt op de koppeling tussen het bedrijf en het project dat het wil steunen. ISVAG mag zelf een project voorstellen om te sponsoren (mits goedkeuring KBS) ofwel dient ISVAG een keuze te maken uit een lijst van projecten uit de regio die door de KBS worden ondersteund. Er werd gekozen voor REACH, een project in samenwerking met de Universiteit van Antwerpen onder leiding van Professor Stijn Verhulst, diensthoofd kindergeneeskunde en kinderlongarts. Met het REACH project wordt er onderzoek gedaan naar de impact van luchtvervuiling op de gezondheid van kinderen, meer bepaald de gevolgen van die luchtvervuiling op de ademhaling en op cardiovasculaire aandoeningen.

ISVAG ontving op 16 juni 2020 een verzoek tot sponsoring van Rozenkransschool Wilrijk. De school wenste een HARTstarter, een automatische externe defibrillator (AED- toestel), aan te kopen en deze te plaatsen buiten aan de school, zodat het toestel beschikbaar is voor iedereen in geval van nood. De realisatie van dit project is een initiatief van de vzw HeartSaver. HeartSaver ijvert ervoor om het aantal publiek beschikbare hart-starters of automatische externe defibrillatoren in België te verhogen.

De organisatie ‘Kom op tegen Kanker’ organiseert jaarlijks in september de verkoop van azalea’s. Door de coronacrisis konden deze keer geen vrijwilligers ingeschakeld worden om de plantjes te verkopen. De plantjes konden wel online gekocht worden. De vorige jaren sponsorde ISVAG de ‘1000 km voor Kom op tegen Kanker’. Ook dit initiatief kon niet doorgaan. Daarom heeft ISVAG in 2020 de organisatie gesteund door de aankoop van azalea’s voor alle medewerkers van ISVAG. De plantjes werden geschonken tijdens de week van het werkgeluk (week van 21 september).

De vzw ‘Buiten Gewoon Grondig’ is een buurtinitiatief dat zich inzet voor diversiteit en natuur, in combinatie met een aanbod van nuttige dagbestedingen voor mensen met autisme. De vzw beschikt over een braakliggend stuk terrein van 6.000 m2, gelegen aan de kruising van de Moerelei en de Groenstraat in Wilrijk. Met steun van ondermeer ISVAG werd dit terrein omgevormd tot een bijen- en insectenparadijs.

ISVAG ontving een verzoek voor sponsoring van de Antwerp Pride 2020, een jaarlijks festival van de LGBT+ gemeenschap dat wordt georganiseerd in samenwerking met de Stad Antwerpen en de Vlaamse Overheid. Antwerp Pride geeft een platform aan de gemeenschap en biedt de kans het grote publiek te informeren en te sensibiliseren en bruggen te bouwen tussen de vele actoren in onze samenleving. De Antwerp Pride ging in 2020 door zonder de gebruikelijke massa-evenementen zoals de parade en de avondfestivals. Ten gevolge van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken heeft de organisatie een alternatief programma voorzien.

%d bloggers liken dit: